lördag, 25 maj, 2024
lördag, maj 25, 2024

Batteribränder – ett växande hot

I takt med allt större användning av batterier ökar antalet bränder och utan effektiva släckningsmetoder kan de få svåra följder.

Litiumjonbatterier finns i allt från mobiltelefoner till industriella lagringsanläggningar för el och trots att de vanligtvis är driftssäkra gör det stora antalet battericeller att felprocenten inte behöver vara särskilt stor för att batteribränder ska bli ett allvarligt problem. Även om branden inte startar i batteriet blir följderna lika allvarliga. Batteribränderna orsakar en lång rad giftiga ämnen, bland annat fluorvätesyra.

Sjuttonde februari började biltransportfartyget Felicity Ace brinna. Ombord fanns 4 000 bilar varav många var elektriska. Det är inte känt hur branden startade, men befälhavaren bedömde att det inte fanns någon möjlighet att släcka branden så besättningen evakuerades. Den första mars sjunk fartyget 200 nautiska mil ifrån Azorerna. Hur den marina miljön kommer att påverkas vet man ännu inte men utöver oljeutsläpp från fartyget kan brandresterna från batterierna i elbilarna sannolikt orsaka skador lokalt.

Utöver elbilar är megabatterier för att lagra överskottsel från intermittenta kraftkällor ett annat användningsområde för batterier som kommer att öka. Ett sådant batteri är Tesla Megapack som kan lagra 3 MWh och kan användas sammankopplade i stora batteriparker. I juli förra året fattade ett Megapack eld under testning av en batteripark med 100 enheter i Australien. Trots 150 brandmän på plats beslutade man att hindra spridning till de andra 99 enheterna och låta batteriet brinna ut efter att ha övervägt olika släckningsmöjligheter. Branden orsakade ett stort giftigt rökmoln som påverkade en rad bostadsområden.

En rad faktorer samverkar för att göra batteribränder besvärliga. Har branden väl startat i en cell uppstår snabbt termisk rusning, temperaturen stiger mycket snabbt, vilket gör att intilliggande celler också antänds i en kedjereaktion, om man inte lyckas kyla ner den brinnande cellen. Cellerna är uppbyggda av kompositmaterial som vid förbränning avger en lång rad giftiga ämnen varav fluorvätesyra, vätecyanid och koloxid är de som har de största akuta effekterna men det uppstår också många cancerogena ämnen. Vid en brand i batterirummet på en hybrid-färja i Norge utsattes tolv brandmän för de farliga gaserna, men eftersom inga människoliv stod på spel valde man en passiv strategi, så alla tolv överlevde utan akuta skador. Huruvida det kommer att medföra några långvariga hälsoeffekter återstår att se, men brandmän är överrepresenterade i olika cancerformer redan innan batteribränderna.

Även om man lyckas släcka branden så är litium självantändande så batteriet måste hållas nedsänkt i vatten eller motsvarande tills det kan förbrännas under kontrollerade former. Detta ställer krav på beredskap hos alla brandkårer och det har ännu inte utvecklats någon standardiserad metod för att ta hand om brinnande elbilar och andra batterier. Forskning pågår för att utveckla släckningsmetoder, en metod är att använda en vattendispersion av vermikulit, ett vulkaniskt mineral. Det går att använda med befintlig brandutrustning och det finns färdigladdade brandsläckare men det är relativt dyrt. De viktigaste förberedelserna för att hantera en kommande ökning av batteribränder är dock beredskapsplaner och metoder för att kunna hantera bränder i slutna utrymmen som parkeringshus, färjor och tunnlar.

Det finns flera orsaker till att batterier börjar brinna. Tillverkningsfel är mycket ovanliga, men med miljarder battericeller i bruk går det inte att undvika att några av dem börjar brinna. Det vanligaste är dock mekanisk påverkan vid till exempel bilolyckor samt överladdning. Ny forskning visar också att batterier som utsätts för kraftigt växlande temperaturer som till exempel elbilar i Sverige löper en ökad risk för skador på batteriet, vilket sannolikt leder till en ökad brandrisk. Den ökade batterianvändningen ställer också till problem med logistiken för de företag som tillverkar produkter med batterier, eftersom en batteritransport klassas som transport av farligt gods. En logistikexpert på ett bilföretag som vill vara anonym säger att han i nuläget inte ser hur han ska kunna lösa transporterna av de batterier som kommer att behövas i produktionen utifrån de projicerade produktionssiffror han arbetar med. Enda lösningen som han ser är att batterierna produceras i närheten av bilfabriken.

Senaste