Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Konservatismens själ

Iakttagelsen görs ofta att politiska konservativa inte har något mycket att säga om konsten, vare sig de tror, tillsammans med libertarianerna, att i denna fråga ska människor vara fria att göra som de vill, eller så fruktar de, som traditionalisterna, att en Politik för konst kommer alltid att fångas upp av vänstern och förvandlas till ett angrepp på våra nedärvda värderingar. Naturligtvis finns det sanning i båda dessa svar; men de är inte hela sanningen, och enligt min åsikt är en anledning till det osäkra läget för konsten i vår offentliga kultur idag att konservativa – som ofta kommer nära toppen i rättvisa val – har misslyckats med att utveckla en tydlig kulturpolitik och att förstå varför, filosofiskt sett, en sådan politik är viktig.

Det finns en sorts konservatism som ser alla politiska frågor som reducerbara till ekonomi, med den fria marknaden som styrande princip och utvidgningen av konsumenternas valmöjligheter som det enda sammanhängande politiska programmet. Det här sättet att se på saker och ting kan tas mycket längre än vid första anblicken. Det finns trots allt ett ekonomiskt berättigande för den traditionella tvåförälderfamiljen, som producerar välanpassade barn som klarar sig själva och bidrar positivt till ekonomin, och som sannolikt inte kommer att vara livslångt beroende av välfärden. stat. Men är det allt, eller till och med det viktigaste, att säga till förmån för den traditionella familjen? Visst är dess natur som en arena för fred, välbefinnande och kärlek mycket viktigare, och om det någonsin skulle bevisas att familjer med ensamstående föräldrar och barnarbete var ekonomiskt mer produktiva, skulle detta inte vara ett avgörande argument, eller något argument. alls, mot det gamla arrangemanget. Den traditionella familjen har såväl ett inneboende som ett instrumentellt värde, och det är den verkliga anledningen till att så många konservativa försvarar den. De försvarar det eftersom de har en vision om mänsklig uppfyllelse som går långt utöver det ekonomiska, att omfamna alla dessa värderingar – moraliska, andliga och personliga – som formar människor som högre än djuren och särskilt värda vårt skydd.

Låt oss ändå hålla oss till ekonomin ett ögonblick. Om en hårdhänt fri-marknadsförare frågar dig vad den ekonomiska fördelen med en symfoniorkester är, hur skulle du svara honom? Orkester är beroende av donationer – men det är okej, kommer han att säga, eftersom donationer är en del av marknadsekonomin. Men privata donationer är sällan, om aldrig, tillräckligt. Även om den inte får någon direkt subvention från regeringen kommer symfonihallen att beviljas välgörenhetsprivilegier och planeringsundantag som bryter mot vad Hayek en gång kallade den ”hårda disciplinen på marknaden.” Sedan måste vi titta på den långsiktiga ekonomiska fördelen, och även här är saken inte så enkel. En stad med en symfonihall lockar uppåtriktade nya invånare. Det sätter en standard inom underhållning och fritid som andra kanske försöker leva upp till; det bidrar till ett blomstrande centrumliv av ett slag som kommer att locka medelklassen; och så vidare. Dess långsiktiga ekonomiska fördel uppväger förmodligen avsevärt den kortsiktiga ekonomiska kostnaden, även om ingen är i stånd att mäta den.

Men återigen, allt detta är irrelevant för den sanna frågan, som rör inneboende och inte instrumentella värden. Den verkliga anledningen till att människor är konservativa har lite eller inget med ekonomi att göra, även om de är medvetna om att ekonomiskt välstånd är bra och nödvändigt för att stödja andra saker som de värdesätter. Den verkliga anledningen till att människor är konservativa är att de är fästa vid saker de älskar och vill bevara dem från övergrepp och förfall. De är knutna till sin familj, sina vänner, sin religion och sin närmiljö. De har gjort en livslång skillnad mellan det som ger näring och det som hotar deras trygghet och sinnesfrid.

I mina skrifter har jag gjort en poäng av att betona detta. Konservatism är för mig anknytningens filosofi och politik. Dess utgångspunkt är ett älskat sätt att leva, och de institutioner och bosättningar som har vuxit fram ur det. Att stå emot konservatism har helt och hållet varit ett annat sinnestillstånd, som ibland maskerar sig som kärlek, men alltid kärlek till idealet, det obefintliga, det ”ännu att vara”, i vars sak vi uppmanas att dra ner och förstöra sakerna. som är. Radikal politik är skoningslös mot det faktiska, särskilt när det faktiska befäster det gamla sättet att leva, de gamla institutionerna och de gamla hierarkier som har uppstått ur våra fasthållanden.

Konservativa håller fast vid saker inte bara för att de är fästa vid dem, utan också för att de inte ser meningen med radikal förändring, förrän någon har berättat för dem vad det kommer att leda till. Du kritiserar den traditionella familjen? Berätta sedan om alternativet och ge oss detaljerna: Berätta för oss hur barn växer upp i detta nya arrangemang, hur de finner trygghet, kärlek och tillfredsställelse, hur de får ansvarskänsla, hur de lever med andra, hur de reproducerar och hur thej dö.

En av de saker som vi är knutna till är vår kultur: inte bara vardagskulturen, där familjen är, eller har varit, en integrerad del, utan högkulturen, i vilken vår civilisations intellektuella och konstnärliga skatter finns inskrivna. . När du verkligen är fäst vid något är det inte längre bara av instrumentellt värde för dig. Det är inte ett medel utan ett mål, vilket inte betyder att det inte har några konsekvenser – det har det givetvis – utan snarare att man är intresserad av att själva saken, för dess egen skull, finner tillfredsställelse och glädje i den.

Att hitta saker som man kan knytas till på det här sättet är att hitta en mening med livet, och den verkliga orsaken till radikala orsakers destruktivitet är, tror jag, en viss brist på mening i livet för dem som främjar dem.

Vid det här laget kommer någon att svara att det knappast är demokratiskt att ägna resurser åt att bevara något som är en minoritetssmak, eller att lära ut saker som främjar minoritetsintressen. Så fort man försvarar inneboende värderingar utsätts man för anklagelsen om elitism, och konservativa drar sig för att dra till sig denna anklagelse, eftersom de vet att alla saker de värdesätter mest är ojämnt fördelade, och att det därför förmodligen är bäst att hålla käften om dem och hoppas bara att de kommer att reproduceras ändå.

Detta är enligt min uppfattning ett misstag. Vi bör argumentera för de saker vi älskar, även om vi tror att folk kommer att missförstå dem. Det är därför människor försvarar den amerikanska konstitutionen, även om så få verkligen förstår det subtila tänkandet som förkroppsligas i det dokumentet. Människor försvarar konstitutionen för att de älskar den, och åsynen av någon som försvarar det han älskar har en uppmjukande effekt på dem som annars skulle kunna motsätta sig honom. Oppositionen drar sig tillbaka lite inför uppriktig övertygelse.

Så här är vad jag skulle säga om klassisk musik och de institutioner som upprätthåller den. För många människor är musik helt enkelt en fråga om njutning, irrelevant för de större sakerna i livet, och en fråga om personlig smak som vi inte kan argumentera med. John gillar hårdrock, Mary gillar bluegrass, Fred gillar hiphop, Judith gillar modern jazz och så vidare. När du väl kommer in i den klassiska musikens rike inser du dock att sådana enkla synpunkter inte längre gäller. Du är i närvaro av en mycket lärd, mycket strukturerad konstform, där mänskliga tankar, känslor och hållning utforskas i utarbetade tonala argument. När du till exempel lär dig spela Bachs eller Beethovens musik, är du mycket medveten om att du sätts på prov av musiken du spelar. Det finns ett rätt och ett fel sätt att gå vidare, och det rätta sättet innebär att lära sig uttrycka, kontrollera, svara på mogna och övertygande sätt. Du genomgår en utbildning i känslor, och de färdigheter du lär dig förblir inte begränsade till dina fingrar: De penetrerar hela kroppen och hjärnan, för att bli en del av din värld.

Dessutom är denna typ av utbildning oskiljaktig från konsten att döma. När du lär dig klassisk musik lär du dig att särskilja, att känna igen de autentiska exemplen, att skilja verkliga från falska känslor och att skymta både lidandets djup och glädjens höjder som människor är kapabla till. Alla kan inte briljera i denna form av utbildning, precis som inte alla kan vara matematiker, motormekaniker eller basketstjärnor.

Men förekomsten av människor som är verkliga utövare av klassisk musik, som kan föreviga detta värdefulla förråd av känslomässig kunskap, är lika viktig för oss andra som för dem. De sätter en standard för hängivenhet och förfining. De skapar omkring sig en aura av allvar och frid, och konsten som de lär sig är en som vi alla är beroende av när det gäller att uttrycka våra mest högtidliga och engagerade känslor.

Dessutom är det förmodligen en fördom att tro att det bara är en minoritet som är kapabla att lära sig och uppskatta klassisk musik. Inte bara är den klassiska musikens harmoniska prestationer grundläggande för psalmer, folksånger, musikaler och jazz, utan den fyrstämmiga kören, som vi är skyldiga till renässanspolyfoni, förblir en stapelvara i uppbyggnaden av musikaliska institutioner över hela det amerikanska samhället. Nyligen blev jag ombedd att hålla inledningstalet på en charterskola i Arizona. Den avgående klassen på 50 elever samlades i sina klänningar för att sjunga farväl till skolan – barn med olika förmågor och bakgrunder, som trots allt var med i sången, som var en svår lovsång i fyra delar till vänskapen i den amerikanska väckelsetraditionen .

Enligt mitt sätt att tänka kan det inte finnas en sammanhängande konservatism, varken i vardagen eller i politiken, som inte tar högkulturen på allvar. Det är verkligen viktigt för framtiden för våra samhällen att klassisk musik ska överleva, inte som en museiutställning utan som en levande tradition av framförande och njutning, som utstrålar sin grace och nåd över våra samhällen och ger oss alla, vare sig som artister eller som lyssnare , meden känsla av det inneboende värdet av att vara här, nu och bland våra medmänniskor. Ur den där primära upplevelsen av samhörighet, där musiken inte är den enda utan säkert det mest spännande exemplet, flödar otaliga andra fördelar, i form av solidaritet, ömsesidigt stöd och ansvar, och tillväxten av verkliga gemenskaper.

Konservativa borde därför ägna mer uppmärksamhet än de gör åt musikaliska färdigheters överlevnad och musikens plats i skolans och universitetets läroplan. De borde se att symfonihallen, den musikaliska scenen och den instrumentala ensemblen alla är institutioner som de bör främja, inte som tillval utan som själva essensen av det de värdesätter högst, vilket är själva människolivet.

Konservatism betyder bevarande

Miljöpolitiken har alla kännetecken för en vänstersak: en klass av offer (kommande generationer), en upplyst avantgarde som kämpar för dem (eco-krigarna), mäktiga filistéer som utnyttjar dem (kapitalisterna) och oändliga möjligheter att uttrycka sig. förbittring mot de framgångsrika, de rika och väst. Stilen är också vänsterorienterad: Miljöpartisten är ung, rufsig, socialt vanskämd, hans sinne fokuserat på högre saker; motståndaren är tråkig, medelålders, smart klädd och vanligtvis amerikansk. Saken är utformad för att rekrytera de intellektuella, med fakta och teorier slarvigt slingrade om, och aktivism uppmuntras. Miljöpolitik är något man ansluter sig till, och för många unga har den 1900-talsrevolutionernas kvasi-förlösande och identitetsgivande karaktär. Den har sin militära gren, i Greenpeace och andra aktivistorganisationer, och även sina intensiva kommittéer, dess odium theologicum och dess kampanjtidskrifter. Miljöpartister som går ur linjen som Bjørn Lomborg fördöms vid de viktiga mötena och demoniseras därefter som kättare. Kort sagt, det har utseendet av dessa sekulära religioner, som socialism, kommunism och anarkism, som vände upp och ner på världen under 1900-talet. Därför är konservativa instinktivt emot det, och börjar se sig om efter sina egna fakta och teorier, för att befästa sin övertygelse om att global uppvärmning, förlust av biologisk mångfald, stigande havsnivåer, utbredda föroreningar, eller vad som helst, helt enkelt är vänstermyter, jämförbar med ”kapitalismens kris” som förutsågs av 1800-talets socialister.

Miljöorsaken är dock inte i sig en vänsterorsak alls. Det handlar inte om att ”befria” eller stärka offret, utan om att värna om resurser. Det handlar inte om ”framsteg” eller ”jämlikhet” utan om bevarande och jämvikt. Dess efterföljare kan vara ung och ojämn; men det beror till stor del på att människor i kostym har misslyckats med att inse var deras verkliga intressen, och deras verkliga värderingar, ligger. Miljöaktivister kan tyckas vara motståndare till kapitalismen, men – om de förstod saken rätt – skulle de vara mycket mer emot socialismen, med dess gigantiska, okorrigerbara och statskontrollerade projekt, än till etiken om fri företagsamhet. Faktum är att miljöism är den huvudsakliga konservativa orsaken, det mest levande exemplet i världen som vi känner den, av det partnerskap mellan de döda, de levande och de ofödda, som Burke försvarade som den konservativa arketypen. Dess grundläggande syfte är inte att åstadkomma någon radikal omordning av samhället eller att avskaffa nedärvda rättigheter och privilegier. Den är i sig inte intresserad av jämlikhet, förutom mellan generationer, och dess inställning till privat egendom är, eller borde vara, positiv – för det är bara privat ägande som ger ansvar för miljön i motsats till den okvalificerade rätten att exploatera. det, en rättighet vars effekt vi såg i det forna sovjetiska imperiets förstörda landskap och förgiftade vattendrag.

Men hur ska konservativa forma sin miljöpolitik? Vilka lagar ska de anta och vilka resurser ska de skydda? Frestelsen är att anamma någon heltäckande plan, som Theodore Roosevelts plan för nationalparker – för att skydda någon del av miljön i all evighet, och under tiden att genom lag kontrollera användningen av resten. Sådana statistiska lösningar går dock tvärtom för konservativa – de utgör ett hot inte bara mot den individuella friheten utan också mot den process (varav den fria marknaden är paradigmexemplet) där samförståndslösningar uppstår. Statliga lösningar påtvingas ovanifrån; de är ofta utan korrigerande anordningar och kan inte lätt vändas på beviset på misslyckande. Deras oflexibilitet går hand i hand med deras planerade och målinriktade natur; och när de misslyckas, inriktas statens ansträngningar inte på att förändra dem utan på att förändra människors tro på att de har misslyckats. Förstörelsen av det holländska och danska kustlandskapet av banker av otäcka väderkvarnar är ett exempel. De står i hotande vita rader vid varje horisont, viftar med vita armar som tröstlösa spöken och fördärvar landskapet med sin mardrömvision av domens dag. Folk står ut med dem för att de har fått höra att de är lösningen på uttömda energiresurser. Ändå producerar de bara en liten mängd kraft, kommer aldrig att kunna ersätta de koleldade kraftverken som tillhandahåller huvuddelen av landets el och har alla möjliga negativa miljöeffekter, inte minst på populationerna av flyttfåglar. Men stater erkänner inte lätt sina misstag; och den officiella propagandan fortsätter att tala som om väderkvarnarna var det bestående beviset på socialistisk rättfärdighet.

Ett annat och allvarligare exempel kan observeras i USA. Det viktigaste konstgjorda miljöproblemet i detta land är det som förorternas spridning uppstår. Suburbanization orsakar den ökande användningen av bilar, och spridningen av befolkningar på sätt som exponentiellt ökar förbrukningen av energi och icke-nedbrytbara förpackningar. Konservativa hävdar att detta är ett resultat av frihet och marknad. Folk bosätter sig utanför städerna för det är vad de vill. De flyttar ut på jakt efter gröna fält, trädbevuxna trädgårdar, lugnet – kort sagt sin egen lilla naturfläck. Men det är inte så. De flyttar inte ut på jakt efter en naturlig miljö, utan på jakt efter en förortsmiljö, och de gör det för att förortsmiljön är massivt subventionerad av staten. Vägarna, infrastrukturen och skolorna – allt är statliga investeringar, som helt obalanserar stadens naturliga ekonomi och gör det enklare, säkrare och billigare att bo i utkanten av den – en kant som hela tiden rör sig längre från centrum, vilket förstör de fördelar som erbjuds dem som flyttar till förorterna bara året efter att de flyttat. Mekanismen här är inte en frimarknadsmekanism. En stor del av utbyggnaden av förorterna sker genom utövandet av ”eminent domän” – den bestämmelse i amerikansk lag som ger de officiella organen expropriationsbefogenheter lika med, och ibland överstiger, de befogenheter som de socialistiska regeringarna i Europa utövar. Vägar är ett uppenbart exempel på detta, och manin att bygga dem för att upprätthålla trafikflöden på en nivå som godtyckligt påtvingats av officiella organ, är den viktigaste orsaken till det amerikanska samhällets hänsynslösa rörlighet. Den verkliga marknadslösningen på problemet med trafikstockningar – det vill säga att gå ur bilen och gå – är inte tillgänglig i Amerika, eftersom det inte finns något sätt att gå till din destination. Oavsett om det är butiken, kyrkan, skolan eller bara din närmaste vän, förortsområdet har satt ditt mål utom räckhåll för fotgängare.

Men du kan inte längre bo i städernas centrum, dräkterna klagar: De är inte säkra. Downtown är för svarta och latinamerikaner; för bums och drop-outs; skolorna är skrämmande, brottsligheten stiger och platsen är full av droger, alkohol och prostitution. Jo ja, det är precis vad som händer när staten subventionerar förorterna, inför områdeslagar som förhindrar korrekt blandad användning i städerna och engagerar sig i sina egna gigantiska bostadsprojekt som driver ut medelklassen från stadskärnorna. Allt detta sker i trots av marknadslösningen och, som Jane Jacobs påpekade i The Death and Life of American Cities, berövar det staden dess ögon och öron, dess nära gemenskaper och naturliga gemenskap. Har de italienska städerna kriminella centra som den amerikanska? Varför är det så att alla vill bo mitt i Paris och inte på kanten?

Jag nämner exemplet inte bara för att det illustrerar hur långt miljöskadorna har kommit och hur svårt det kommer att vara att åtgärda dem, utan också för att det illustrerar två ganska viktigare punkter: För det första den felaktiga uppfattningen att det är marknaden och inte marknaden. stat, som har skapat problemet; och för det andra den lika felaktiga uppfattningen att miljön kan diskuteras utan att ställa frågor om estetik. Enligt min uppfattning kommer problemen just när vi avbryter de normala sätten på vilka människor löser sina problem genom fri interaktion. Med andra ord kommer problemen från att expropriera vägarna för rationell konsensus – eftersom de exproprieras av staten, närhelst den använder sina befogenheter inom framstående domän. Och lösningarna kommer när vi tillåter vårt estetiska sinne att ta över, med sikte på det som ser rätt ut, det som känns rätt och det vi kan bekräfta för våra grannars ögon och hjärtan. Amerikanska städer har förfallit eftersom stora skattefinansierade resurser har funnits tillgängliga för att bygga vägar och bostadsprojekt, för köp och rivning av annars beboeliga slumområden, för den horisontella spridningen av infrastruktur och för införandet av galna zonindelningslagar som säkerställer att där du kan köpa saker du inte kan göra saker och där du kan göra saker du inte kan leva. Och lösningarna på dessa problem uppstår när människor, begränsade av de naturliga begränsningar som behovet av att nå samförståndslösningar, och utan de gigantiska planerna av ämbetsmän, satte igång att bygga en stadsdel som ser rätt ut för dem som bor i den och som är välkomnande för dem som köper och säljer och arbetar.

Detta är något som Leon Krier har illustrerat i sina mönster för Poundbury på Prince of Wales gods i Dorset. Som ansvarig arkitekt har han inte infört någon övergripande plan, ingen områdesindelning, ingen offentligt ägd byggnad och bara de vägar som själva husen kräver. Han har inte satt någon gräns för höjden utan bara för antalet våningar i husen, och lämnat människor fria att bygga som de vill, förutsatt att deras hus passar in med sina grannar, med material och detaljer som överensstämmer med en offentligt accepterad estetik, och definiera offentliga utrymmen och gator som stöds av befolkningen som sina egna utrymmen och gator. Resultatet är en estetisk framgång och av just den anledningen en miljöframgång: Kompakt, sparsam i sin användning av utrymme, med vägar som är smala men inte överbelastade eftersom du inte behöver köra på dem för att nå din naturliga destination, vare sig det är butik, pub, kompis eller skola. Energiförbrukningen per capita är en bråkdel av amerikanska förortsnivåer, och brottsligheten på dessa självpolisande gator är obefintlig.

Onödigt att säga att vänsterpartister hatar Poundbury: Så kvavt, så mysigt, så mycket ett tecken på aristokratiskt beskydd och borgerligt ägande. Dess natur som en samförståndslösning på problemet med urbanisering, och avsaknaden av ett socialistiskt stadsråd med enorma belopp att spendera på infrastruktur, sociala bostäder och välmenande underhåll av kriminella, har gjort det till en symbol för miljösynd. Inte ens den relativa frånvaron av bilar har räddat Poundbury från fördömande. Bilen, ett föremål för vänsterns förakt och fientlighet när den drivs av vanliga bankchefer, är en symbol för frigörelse och jämlikhet när den drivs av den verkliga arbetarklassen. Frånvaron av bilar från Poundburys gator läses därför som en frånvaro av proletariatet: det hela är bara en julkortsfantasi av de pensionerade medelklassen och en som kringgår och skymmer behovet av verkligt och ”hållbart” ” lösningar på problemen med moderna bostäder. Det är i slutändan just respekten för estetiska värderingar som får upp vänsternäsan: Endast modernisternas och futuristernas antiestetik har någon dragningskraft på vänstern, eftersom endast en sådan estetik kan förenas med det brinnande önskan från vänsterrörelser i alla tider och klimat, vilket är att riva saker eller, om det inte är möjligt, att spränga dem.

Men titta på de lösningar som vänstermänniskor, genom åren, har beundrat, så kommer du säkert att lära dig att misstro deras omdöme. De stora bostadsprojekten, inspirerade av retoriken från socialister som Gropius, Meyer och Le Corbusier, som alltid har inneburit röjning av stora områden och som själva har behövt rivas inom tjugo år – vilken typ av miljövänlig lösning var de? Den galna idén att makt och andra anläggningar ska ses som ”allmänna nyttigheter”, som ska säkras av staten på villkor som dikteras av staten – vad är denna huvudsakligen vänsterorienterade idé, om inte grundorsaken till våra växande miljöproblem? Inte bara har ”allmännyttan”-strategin för energi och infrastruktur katalyserat den ohållbara spridningen av befolkningar. Det har tagit bort vanliga människors skyldighet att tänka länge och noggrant på sin energianvändning och att göra den typen av affärer med sina grannar som skulle ge hållbara lösningar på verkliga problem. Det har gjort energi till ett massivt kollektivt problem just genom att förstöra känslan av att det för var och en av oss är ett verkligt och utmanande individuellt val.

Här är ett annat exempel på vad jag menar: ljusföroreningar. Okej, det här är ingen större miljökatastrof, inte åtminstone ännu. Allt det gör är att förbruka mycket energi onödigt, bränna bort natthimlen, störa migrationsmönster och insekters livscykler, göra det lättare för inbrottstjuvar och våldtäktsmän att hitta sina mål och beröva oss det vackraste av alla naturliga glasögon och källan till förundran och lugnet utan vilket vi är mindre benägna att se poängen med att leva. Små förluster kanske. Men skulle dessa förluster ha inträffat om tillhandahållandet av kraft, vägar, tjänster och verktyg hade varit varje pionjärs ansvar och inte regeringen? När det väl är tillgängligt var som helst tänds elektriskt ljus överallt, lyste med hänsynslös och halv galen jubel i Guds ögon, för att ge sitt eget bidrag till de biologiska obalanser som vi nu möter.

Hur ska konservativa reagera? Att fålla in lite natur och ge den status som nationalpark gör något för att hålla igång. Men det är en tillfällig lösning och lider av alla de statligt orsakade defekterna som jag just har avgränsat. Poängen måste alltid komma ihåg att spoliation uppstår av en orsak framför alla andra, nämligen att människan s strävar efter att externisera kostnaderna för allt de gör. Om de inte kan föra över kostnaden på sina grannar kommer de att föra över den på kommande generationer. Och det mest effektiva instrumentet som någonsin utarbetats för att externisera kostnaderna för enskilda åtgärder är staten. Dess opersonliga, administrativa och självrättfärdigande karaktär gör den till ett perfekt redskap för att absorbera kostnaderna för min handling nu, och deponera dem på de okända andra som en dag kommer att behöva ta itu med mina skador. Generellt sett gäller alltså att ju mer staten gör intrång i våra transaktioner, desto lättare är det att undkomma kostnaderna för dem, och desto värre blir miljöskadorna på lång sikt. Det finns undantag från den tumregeln, men de bör inte distrahera oss från dess allmänna sanning. De bör inte heller distrahera oss från den kompletterande sanningen, att det mest effektiva sättet att se till att människor internaliserar sina kostnader är att se till att de möter, i själva verket eller i känslan, de som de annars skulle åsamka dem. Småskaliga affärer mellan grannar är självrättande och friåkaren får sällan komma undan länge. Om invånarna i en by är skyldiga att göra sig av med sitt eget avfall kan du vara säker på att de gör det på det mest ekologiskt acceptabla sättet. Om en statlig vagn kommer varje vecka för att hämta den, då kommer byborna att vara i stort sett likgiltiga inför det faktum att den kasseras på sätt som förgiftar någon avlägsen vattenväg.

Om vi ska hitta långsiktiga lösningar måste vi hitta de motiv som håller människor i verklig och ömsesidig relation med varandra, vare sig här och nu, eller över generationerna. Dessa motiv finns och har varit centrala för det konservativa tänkandet, precis som de har varit frånvarande från tänkandet till vänster. De omfattar de två sinnestillstånd från vilka konservatismen uppstod på 1700-talet och som skiljer konservatismen från alla dess falska libertarianska och kosmopolitiska substitut: kärleken till skönhet och kärleken till hemmet. Från Burke och de Maistre till Oakeshott och Kirk har de ledande konservativa tänkarna ägnat mycket av sina tankar åt estetikens problem, i vetskapen om att vårt sökande efter skönhet inte bara är en fråga om privata infall, utan varaktig oro för arten, utan tvärtom ett sätt på vilket vi strävar efter att forma världen efter våra behov, och våra behov till världen.

Det kanske mest ihållande felet i estetiken är det som finns i den latinska etiketten som de gustibus non est disputandum – att det inte finns några tvistiga smaker. Tvärtom, smaker är de saker som är mest omtvistade, just därför att det är det enda området av mänskligt liv där dispyt är hela poängen. Som Kant hävdade, i frågor om estetisk bedömning är vi ”friare för överenskommelse” med våra medmänniskor; vi bjuder in andra att stödja våra preferenser och utsätter också dessa preferenser för kritik. Och när vi diskuterar punkten vilar vi inte bara vårt omdöme i ett rent ”jag gillar det” eller ”det ser bra ut för mig”; vi söker vår moraliska horisont efter de överväganden som kan komma till hjälp. Tänk bara på debatterna om modernism inom arkitekturen. När Le Corbusier föreslog sin lösning på problemet med Paris, som var att riva staden och ersätta den med en park av spridda glastorn och upphöjda gångvägar, med proletariatet prydligt staplade i sina lådor och uppmuntrade att ta restaurerande promenader då och då på det trampade gräset nedanför uttryckte han en smakbedömning. Men han sa inte bara: ”Jag gillar det så.” Han berättade för oss att det är så det borde vara: Han förmedlade en vision av mänskligt liv och dess uppfyllelse och föreslog de former som gav det bästa och mest klara uttrycket för den visionen. Och det är för att stadsfullmäktige i Paris med rätta avvisades av den visionen, av lika mycket moraliska och andliga skäl som rent formella, som Le Corbusiers estetik förkastades och Paris räddades.

På samma sätt, när jag tvistar med mina vänstervänner om de holländska och danska väderkvarnarna – väderkvarnar vars tomma och spektrala ansikten nu börjar stirra över mina inhemska engelska skogar och åkrar – byter vi inte bara tycke och smak, som om vi diskuterade rivalen fördelarna med kubanska och dominikanska cigarrer. Vi diskuterar den visuella förvandlingen av landsbygden, störningen, som jag ser det, av en sedan länge etablerad upplevelse av hemmet, och vad detta betyder i bondens liv, och närvaron, som mina vänstervänner ser det, av det verkliga symboler för det moderna livet, som nu står vid horisonten av bondens värld, som kallar honom till de verkligheter som han har undvikit alldeles för länge. Genom att bestrida smaker på detta sätt strävar vi inte bara efter enighet. Vi arbetar oss mot en samförståndslösning på långsiktiga bosättningsproblem: Vi upptäcker de villkor som vi kan leva sida vid sida på i en delad miljö och hur den miljön bör se ut för att vi ska kunna slå rötter i den . Uppfattad på detta sätt är det estetiska omdömet den primära formen av miljöresonemang: Det är sättet på vilket människor införlivar den långsiktiga miljöpåverkan av vad de gör i sina nuvarande beslut.

Det har varit normalt för människor, genom åldrarna, att tycka att synen av sopor som samlas på gatan är estetiskt motbjudande: Därför har standardmetoden för sopor varit att gräva ner det utom synhåll – ett perfekt exempel på en konsensuell estetisk lösning som också skyddar miljön. Likaså är den estetiska avskyen mot nedskräpning motivet från vilket en samförståndslösning på icke-nedbrytbara förpackningar en dag kan uppstå – för det är en avsky som redan innehåller en långsiktig vision om den moraliska och andliga oskäligheten i denna typ av avfall. Och den amerikanska stadens ekologiska katastrof härrör nästan helt och hållet från det faktum att – vid en viss tidpunkt – övergavs estetiska principer, stadsdelar revs och återuppbyggdes av människor som varken bodde i dem eller tittade på dem, och byggnadstyper antogs på grund av som aldrig utsatts för estetisk bedömning. Verksamheten med att bygga staden uppskattades fri från de begränsningar som fanns i det estetiska omdömet och överlämnades till byråkraternas utilitaristiska galenskap.

Vänsterpartister är på det hela taget fientliga mot estetiska lösningar och avfärdar dem som mysiga, bekväma eller kitschiga. De kampanjar mot den klassiska väckelsen inom arkitekturen som ”pastisch” och mot den nya urbanismen hos människor som Krier. De ser de naturvårdande rörelserna som ett verk av privilegierade människor som försöker monopolisera utsikten från deras fönster. Ibland har deras argument en poäng, men deras fientlighet mot estetiskt omdöme går djupare än de argument som ibland motiverar det. Samförståndslösningar, som de gamla mönsterböckerna inom folklig arkitektur, som gjorde det möjligt för människor att placera sina hus i en gemensam gata och bygga sida vid sida utan att förolämpa grannen, kännetecknar den konservativa inställningen till samhället. Dessa samförståndslösningar tar formen av traditioner, konventioner, lättsamma sätt att acceptera sin lott och göra gemensam sak med sina grannar. De är i princip ohotade och innehåller inga förmaningar av det puritanska slaget som tilltalar vänstermänniskor, vars grundläggande önskan är att skaka om människor, att undergräva självbelåtenhet och att framträda vid dessa lugna fönster som en vision av apokalypsen. Anledningen till att miljörörelsen har fångats av vänstern är att den lämpar sig för denna ambition. Det ger skrämmande scenarier, som tycks motivera det totala störtandet av befintliga ordnar, samtidigt som det uppmuntrar den typ av kontroll från toppen som skulle sätta upplysta vänsterister till äntligen ansvaret för den förmörkade medelklassen. Men det kan vara så att medelklassen, med sin plågsamma anslutning till estetiska normer, kan ha haft lösningen på miljöproblemet hela tiden, och att det bara var tillväxten av den moderna staten, med dess arroganta planer och oförmåga att svara på dess egna massiva misslyckanden, som har äventyrat vår framtid.

Det för mig till det andra viktiga motivet från vilket konservatism uppstår, som är kärleken till hemmet. Även detta är ett förbannelse för vänsterpartister. Alla försök att bygga in kärleken till hemmet till någon slags politisk ordning kränker vänsterintellektuellens kosmopolitiska ryckning. Vad värre är, de luktar av nationalism, av främlingsfientlighet, av de grundläggande distinktionerna mellan ”vi” och ”dem” som är den naturliga effekten av bosättning och som får människor att göra och tänka på de hemska saker som vänsterpartister så mycket ogillar. Tack vare kärleken till hemmet försvarar människor sitt land från dess inre fiender (McCarthyism); de kampanjar mot illegal invandring (främlingsfientlighet); de motsätter sig multikulturalism (rasism) och insisterar på att uppfostra sina barn i sin egen förfäders tro (kristen fundamentalism). Alla de beklagliga vanorna i Mellanamerika kan ses som uttryck för denna enda instinkt, och alla är under attack av just den anledningen.

Ändå är det kärleken till hemmet som ger det mest effektiva motivet som miljörörelsen kan åberopa – mer effektiv till och med än vanan av estetiskt omdöme. Jag tror att vänstermänniskor genom åren har blivit medvetna om den största svagheten i sin filosofi, som är att den vanliga medborgaren inte har något motiv att gå med på den. Han kan ha ett klagomål mot den person som fick jobbet han siktade på; men det gör honom inte till en förespråkare för ”social rättvisa”; han kan vara intresserad av att bidra till idrottsanläggningar på den lokala skolan, men det betyder inte att han vill att staten ska äga barnen eller diktera vad som kan läras dem. På det hela taget är hans motiv som de konservativa förutsätter att de är: kärlek till sin familj och sitt hem, och en önskan att komma bra överens med grannarna. Denna kärlek till hemmet sprider sig utåt och omfattar hans land, dess seder och dess flagga; och det är denna uppsökande av thheminstinkten, som kommer att väcka honom, när han uppmanas, till miljöpartistens sak. Det är just för att konservatism, i sin politiska form, är ett systematiskt försvar av nationen och dess framtid, som miljövård är den naturliga konservativa orsaken.

Många miljöpartister på vänsterkanten kommer att erkänna att lokal lojalitet och lokala angelägenheter måste ges en riktig plats i vårt beslutsfattande om vi ska kunna motverka de negativa effekterna av den globala ekonomin. Men de kommer att tendera att gnälla mot förslaget att lokal lojalitet bör ses i nationella, snarare än kommunitära, termer. Det finns dock en mycket god anledning att betona nationalitet. För nationer är samhällen med en politisk form. De är benägna att hävda sin suveränitet genom att översätta den gemensamma känslan av tillhörighet till kollektiva beslut och självpåtagna lagar. Nationalitet är en form av territoriell anknytning. Men det är också en protolagstiftningsordning. Och det är genom att utveckla denna idé, om en territoriell känsla som innehåller fröet till suveränitet inom sig själv, som konservativa gör sitt utmärkande bidrag till det ekologiska tänkandet.

Istället för att försöka rätta till miljömässiga och sociala problem på global nivå, söker konservativa lokala kontroller och ett återhävande av lokal suveränitet över kända och förvaltade miljöer. Detta innebär att man bekräftar nationernas rätt till självstyre och till antagandet av politik som kommer att överensstämma med lokal lojalitet och känslor av nationell stolthet. Anknytningen till territorium och viljan att skydda det territoriet från erosion och avfall förblir ett kraftfullt motiv, och ett som förutsätts i alla krav på uppoffring av den frågan från politikers mun. För detta motiv är det enkla och kraftfulla, kärleken till sitt hem.

Ta exemplet med Storbritannien. Vår miljö har varit en upptagenhet av politiskt beslutsfattande under mycket lång tid. Landskap, jordbruk och klimat har ikoniserats i vår konst och litteratur och blivit grunden för våra känslor av nationell identitet. Våra planeringslagar, immigrationslagar och transportstrategier återspeglade detta fram till nyligen. Men vi vet också att vårt land är överbefolkat, att dess miljö urholkas av stadsutbredning, pendlingstrafik och icke-biologiskt nedbrytbart avfall, att jordbruket hotas av europeiska påbud och att – till stor del på grund av den senaste tidens ökning av immigration — Vår befolkning växer utöver vår förmåga att absorbera miljökostnaderna. Känslor av nationell lojalitet kan påkallas för att få stöd för politik som skulle kontrollera dessa entropiska effekter, och som skulle återspegla det långvariga konservativa målet, att upprätthålla en ärvd kroppspolitik som en autonom och självreproducerande enhet. På denna lokal, nationell nivå tycks en sammanhängande miljöpolitik och en sammanhängande konservativ politik för mig sammanfalla.

Och det är bara på den här lokala nivån som jag tror att det är realistiskt att hoppas på förbättringar. För det finns inga bevis för att globala politiska institutioner har gjort något för att begränsa den globala entropin; tvärtom, genom att uppmuntra kommunikation runt om i världen och genom att erodera nationell suveränitet och lagstiftningsbarriärer, har de matat in i den globala entropin och försvagat de enda verkliga källorna till motstånd mot den. Jag känner många miljöpartister som verkar hålla med mig om att Världshandelsorganisationen nu är ett hot mot miljön, inte bara genom att bryta ner självförsörjande och självreproducerande bondeekonomier, utan också genom att urholka den nationella suveräniteten varhelst detta utgör ett hinder tidigare. multinationella investerares mål. Och många verkar hålla med mig om att traditionella samhällen förtjänar skydd från plötsliga och externt konstruerade förändringar, inte bara för deras hållbara ekonomiers skull, utan också på grund av de värderingar och lojaliteter som utgör summan av deras sociala kapital. Det konstiga är att så få miljöaktivister följer logiken i detta argument till dess slutsats, och inser att även vi förtjänar skydd från global entropi; att även vi måste behålla nationell suveränitet som vår största politiska tillgång inför den; och att vi också måste behålla vad vi kan av lojaliteterna som knyter oss till vårt territorium, och göra det till ett hem. Ändå, i den mån vi har sett några framgångsrika försök att vända den ekologiska förstörelsen, har dessa kommit från nationella eller lokala system, för att skydda territorium som erkänts som ”vårt” – definierat, med andra ord, genom någon ärvd rättighet.

Vilket hopp finns det om att konservativa politiker ska svara på det argumentet och inse att miljön är deras sak, och inte deras motståndares sak? Bland de svaga och trevande politiska åsiktsuttrycken som definierar det nya brittiska konservativa partiet har några vaga och ursäktande kommentarer gjorts som, vänligt tolkade, kan ses som ett provisoriskt stöd. miljöpolitikens agenda. Här i Amerika är GOP dock fortsatt hausse i sitt försvar av vägbyggen, oljeförbrukning och storslagna projekt. Samtidigt som man vägrar att subventionera Amtrak eller att återuppliva det underbara järnvägsnätet, subventionerar man vägar och flygbolag. Istället för att ställa sitt ansikte mot energiindustrin och dess stora projekt att förortsförorta kontinenten, stöder den det ständigt ökande missbruket av rätten till eminent domän att skicka kraftledningar, vägar och broar till varje plats som ännu inte har överskridits av rådande galenskap. Den har aldrig svarat på argumenten från Jane Jacobs och James Howard Kunstler, eller gjort något drag för att stödja en genuin amerikansk estetik som skulle ge tröst till New Urbanists och deras vänner. Dess svar på det växande problemet med icke-nedbrytbara förpackningar är total tystnad, och dess ledande medlemmar verkar vara helt nöjda med en ekonomi som importerar miljontals ton plast varje vecka från Kina i utbyte mot USA:s enda verkligt nedbrytbara produkt, som är dollar.

Vem ska vi skylla på för detta? Vissa pekar fingret åt de fria marknadsförarna och säger att deras filosofi är en som stöder stora företag, vad stora företag än kan göra. Men det tror jag vore ett misstag. Den fria marknaden, som försvaras av Ludwig von Mises och Friedrich von Hayek, är helt enkelt ett exempel på den typ av konsensuell problemlösning som jag har förespråkat i den här artikeln. Det burkeanska argumentet för ett partnerskap över generationer är ett argument av samma slag, som ber oss att inse att samförståndslösningar ibland kan kräva att vi konsulterar de oföddas och de dödas intressen. Det som har gått fel, förefaller det mig, är inte de konservativas fäste vid marknaden, utan oförmågan att se vad en verklig marknadslösning kräver; nämligen statens och dess projekts reträtt från varje beslut där lokala mål och lojaliteter står på spel. Det är verkligen dags för konservativa politiker att inse att man med riktigt stora frågor måste tänka litet.

Sir Roger Scruton

Senaste